Zasady rekrutacji 2018/19

UWAGA!! KANDYDAT MOŻE STARTOWAĆ ZARÓWNO DO KLASY JĘZYKOWEJ JAK I SPORTOWEJ- STĄD RÓŻNE TERMINY.
W przypadku zakwalifikowania uczeń wybierze klasę.

PROCEDURA NABORU UCZNIÓW DO KLASY 
Z DODATKOWĄ GODZINĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W dniu 08 maja 2018 odbył się test poziomujący dla uczniów klas szóstych.

Wynik testu poziomującego wraz z oceną końcową z języka angielskiego – po dostarczeniu przez ucznia świadectwa ukończenia klasy szóstej – będzie decydował o przyjęciu do klasy z dodatkową godziną języka angielskiego.

Uczeń może uzyskać na teście maksymalnie 40 punktów.

Oceny końcowe z języka angielskiego będą liczone według następującego wzoru:

Celujący = 6 pkt.
Bardzo dobry = 5 pkt.
Dobry = 4 pkt.
Dostateczny = 3 pkt.
Dopuszczający = 2 pkt.

Wynik testu będzie dostępny w sekretariacie szkoły od 22 maja do wiadomości uczniów oraz ich rodziców.

Lista uczniów przyjętych do klasy językowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na drzwiach wejściowych w lipcu.

 

KRYTERIA NABORU DO KLASY SPORTOWEJ

W dniu 16 maja 2018 odbył się test sprawnościowy dla uczniów klas szóstych.

Regulamin naboru dla klasy sportowej.

TUTAJ ZNAJDUJĄ SIĘ WARUNKI TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO!!!

Wynik testu  sprawnościowego będzie dostępny w sekretariacie szkoły od 22 maja do wiadomości uczniów oraz ich rodziców. Lista uczniów przyjętych do klasy sportowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na drzwiach wejściowych w lipcu.