Egzamin Ósmoklasisty 2021

Wszystkie egzaminy przeprowadzane w dniach 25-27 maja 2021 r. rozpoczynają się o godz. 9:00. Zbiórka uczniów przez wejściami najpóźniej o godz. 8:30. Autobus szkolny w tych dniach nie kursuje – uczniowie muszą dotrzeć do szkoły we własnym zakresie.

Przypominamy! W czasie egzaminów ósmoklasisty, aby uniknąć tworzenia się tłumów, w szkole funkcjonować będą 3 wejścia, którymi wchodzić będą uczniowie przystępujący do egzaminów:

 • Wejście nr 1 (wejście boczne na salę gimnastyczną przy boisku orlik)
 • Wejście nr 2 (od wejście na salę gimnastyczną przy kotłowni)
 • Wejście nr 3 (wejście główne do szkoły od strony ulicy)

Uwaga! Wejście nr 1 (wejście boczne na salę gimnastyczną przy boisku orlik) funkcjonować będzie tylko w dniach 25-26 maja 2021 r. (język polski, matematyka). W dniu 27 maja (część językowa) wejście nie funkcjonuje.

Poniżej publikujemy rozmieszczenie uczniów w czasie egzaminów oraz wykazy wejść, którymi będą wpuszczani na sale. Prosimy o zapoznanie się z treścią. Pamiętajcie o zachowaniu bezpiecznego odstępu (min. 1,5 m) oraz maseczkach!

 EGZAMIN – Rozmieszczenie uczniów z przyporządkowanymi wejściami

Wytyczne dla uczniów dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  1. zdający,
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),
  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  4. wychowankowie oddziałów przedszkolnych oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,
  5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 15. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 16. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
 17. W trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
  1. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2. obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety, lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  3. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, uwłacza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  4. konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 18. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 19. Po egzaminie unikamy spotkań grupie (np. przy wejściu szkoły). Wrażeniami dzielimy się poprzez media społecznościowe, komunikatory, telefonicznie.
 20. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 21. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 22. Przewodniczący zespołu egzaminującego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Harmonogram:

Dzień

Przedmiot Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

25 maja, wtorek

język polski 9:00 120 minut

26 maja, środa

matematyka 9:00

100 minut

27 maja, czwartek język obcy nowożytny 9:00

90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty – maj 2021

PRZYBORY NA EGZAMIN:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa.

W poszczególnych sekcjach przedstawiono:

• w Sekcji 1 – podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów;

• w Sekcji 2 – wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;

• w Sekcji 3 – wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;

• w Sekcji 4 – wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;

• w Sekcji 5 – wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;

• w Sekcji 6 – wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, u obserwatora lub u zdającego.

W dokumencie oznaczono wytyczne, o których zdający powinni zostać poinformowani przed egzaminem, a także informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

W materiale znalazły się także dodatkowe instrukcje związane z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań powiązanych z daną wytyczną. Są to np. szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. (.docx)

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. (.pdf)