Egzamin Ósmoklasisty

 

W czasie egzaminów ósmoklasisty, aby uniknąć tworzenia się tłumów, w szkole funkcjonować będą 4 wejścia, którymi wchodzić będą uczniowie przystępujący do egzaminów.

Wejście nr 1 (od strony parkingu przy boisku orlik) dla uczniów piszących na sali na 1  (sala gimnastyczna) – funkcjonować będzie w dniach 16-17 czerwca (część z języka polskiego oraz matematyki). W dniu 18 czerwca (cz. językowa) wejście nie funkcjonuje.

Wejście nr 2 (od strony parkingu, przy kotłowni) dla uczniów piszących:

 • na sali nr 1 (sali gimnastycznej) w dniach 16-17 czerwca – część z języka polskiego i matematyki,
 • w salach nr 18 i 8 – część językowa.

Wejście nr 3 (wejście główne do szkoły) – we wszystkie dni egzaminu:

 • w dniach 16-17 czerwca (j. polski i matematyka) – egzamin w salach nr 23 i nr 8
 • w dniu 18 czerwca (cz. językowa) – egzamin w salach nr: 23, 22, 17, 13 i 9

Wejście nr 4 (wejście do przedszkola) – we wszystkie dni egzaminu.

 • w dniach 16-17 czerwca (j. polski i matematyka) – egzamin w sali nr 30
 • w dniu 18 czerwca (cz. językowa) – egzamin w salach nr: 30, 31.

Poniżej przestawiamy wykazy wejść, którymi wpuszczani będą uczniowie podzieleni na poszczególne sale w trakcie egzaminów. Prosimy o zapoznanie się z treścią. Pamiętajcie o zachowaniu bezpiecznego odstępu (min. 1,5 m)!  

Grupy – j.polski i matematyka

Grupy – cz. językowa

Przypominamy rozmieszczenie uczniów w poszczególnych salach w czasie egzaminów: 

EGZAMIN – rozmieszczenie uczniów

____________________________________________________________________________________________

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINY ÓSMOKLASISTY W 2020 R.
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

14. W trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety, lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, uwłacza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

17. Po egzaminie unikamy spotkań grupie (np. przy wejściu szkoły). Wrażeniami dzielimy się poprzez media społecznościowe, komunikatory, telefonicznie.

____________________________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy rozmieszczenie uczniów w salach na poszczególne dni egzaminu

EGZAMIN – rozmieszczenie uczniów

oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z egzaminem.

____________________________________________________________________________________________

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 r.

 • 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00 – język polski
 • 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00 – matematyka
 • 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca 2020 r.

 • 7 lipca 2020 (wtorek) godz. 9:00 – język polski
 • 8 lipca 2020 (środa) godz. 9:00 – matematyka
 • 9 lipca 2020 (czwartek) godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca br. Szkoła otrzyma również wtedy zaświadczenia.

PRZYBORY NA EGZAMIN:

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.