Misja szkoły

Jesteśmy szkołą publiczną w środowisku wiejskim, która:

 • umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości, w obecnym świecie
 • wychowuje człowieka samodzielnego, kreatywnego, dobrze przygotowanego do następnego etapu kształcenia
 • pozytywnie motywuje uczniów do wszechstronnego rozwoju
 • uczy efektywnego współdziałania w zespole
 • rozwija wrażliwość na piękno przyrody oraz poczucie współodpowiedzialności za środowisko naturalne
 • uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozwija poczucie odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych
 • kształtuje poszanowanie cudzej własności
 • uczy otwartości na innych ludzi oraz uznania prawa każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia
 • wychowuje w duchu patriotyzmu, pielęgnuje język ojczysty, tożsamość narodową
 • jest współorganizatorem życia kulturalnego w lokalnym środowisku

 

Wizja szkoły

Wszystkie działania zmierzają do tego, aby:

Obszar kształcenia:

 • być placówką o wysokim poziomie nauczania
 • uczyć wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną
 • stosować aktywizujące metody nauczania
 • indywidualnie podchodzić do ucznia, dobierać metody, formy i zadania stosowne do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka
 • stosować motywacyjny system oceniania uczniów
 • otaczać opieką uczniów zdolnych oraz mających kłopoty w nauce poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • organizować konkursy, zawody, wyzwalające w uczniach chęć wpółzawodnictwa
 • inspirować uczniów i nauczycieli do działań twórczych i samorozwoju
 • dawać szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i potrafi najlepiej
 • rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zróżnicowanych zajęć pozalekcyjnych
 • rozbudzać ciekawość poznawczą poprzez organizowanie wycieczek, wyjść do teatru, kina, muzeów i różnego rodzaju wystaw
 • poszerzać wiedzę o kraju ojczystym
 • przeprowadzać ewaluację jakości pracy szkoły
 • ustawicznie podnosić poziom wykształcenia kadry pedagogicznej

 

Obszar wychowania i opieki

 • wdrażać program wychowawczy
 • stwarzać atmosferę przyjazną wszystkim uczniom
 • zapewnić szkołę bezpieczną i kameralną, wolną od przemocy, narkotyków i alkoholu
 • otoczyć indywidualną opieką każdego ucznia, pomagać w kształtowaniu jego osobowości
 • integrować społeczność szkolną poprzez organizowanie ciekawych spotkań, wycieczek, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świątwdrażać programy profilaktyczne
 • rozpoznać i ustalać potrzeby opiekuńczo-wychowawcze
 • w miarę potrzeb i możliwości wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • respektować zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej
 • sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów
 • oceniać uczniów rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie
 • organizować pomoc materialną dla uczniów, którzy tego potrzebują
 • zapewnić uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną