Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach, ul. Rydułtowska 9, 44-293 Gaszowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.848)zwana dalej ustawą. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sppiece.pl (strona internetowa szkoły).

Data publikacji i ostatniej aktualizacji strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 19.08.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2020

Dane teleadresowe siedziby podmiotu:
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach
ul. Rydułtowska 9
44-293 Gaszowice

Statut pod względem zgodności
Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, wymienionych poniżej. Wpływ na niezgodność może mieć treść, załączniki zamieszczone na stronie, elementy nietekstowe oraz materiały wideo, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Obecnie strona nie posiada ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami takimi jak: wersję kontrastowa, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych lub niedosłyszących, niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. W miarę możliwości redaktorzy/informatyk będą poprawiać zamieszczone treści.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021-04-23. Deklarację zgodności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE)2016/2102 sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, to jest przez Szkołę Podstawową im. Ziemi Śląskiej w Piecach.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej
W Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sppiece@gaszowice.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4305519. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada 6 wejść: 1 wejście główne do części głównej budynku , 2 wejścia boczne na salę gimnastyczną, 2 wejścia do części przedszkolnej oraz 1 do części byłego przedszkola.

Do placówki można dotrzeć od strony ulicy Rydułtowskiej.

Cztery z sześciu wejść są dostosowane do potrzeb ludzi poruszających się na wózku inwalidzkim (brak schodków), którzy chcą załatwić sprawy urzędowe w sekretariacie lub z dyrekcją placówki. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek na wysokości 1,4 m przywołujący osobę z obsługi. Sekretariat i pokój dyrekcji znajduje się na parterze. W sekretariacie brak urządzeń ułatwiających słyszenie takich jak pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.Na chwilę obecną nie ma możliwości informacyjno- komunkacyjnej w polskim języku migowym PJM. Korytarze i schody znajdujące się w budynku są ogólnodostępne. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają
progów. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się: 1 – w łączniku do sali gimnastycznej oraz 1 – w tylnej części przedszkolnej; natomiast pozostałe toalety mieszczące się na parterze, I i II piętrze nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma możliwości zamontowania windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.