Konsultacje

Posted on Posted in Dla rodzica

Konsultacje i zajęcia rewalidacyjne odbywają się w godz. od 8:00 do 13:00

Wytyczne dla ucznia

 • Uczeń czeka pod drzwiami szkoły na przyjście nauczyciela w maseczce lub przyłbicy (zachowuje dystans min. 2 m od innych osób).
 • Uczeń obowiązkowo posiada podpisaną przez rodzica zgodę na udział w konsultacjach (do pobrania poniżej).
 • Po wejściu do szkoły bez rękawiczek – obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli są przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji – natychmiast myje ręce z użyciem mydła.
 • Nauczyciel może sprawdzić temperaturę ciała ucznia.
 • Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w czasie pandemii.
 • Uczeń nie korzysta z szatni (szafek).
 • Razem z nauczycielem wchodzą do klasy zachowując odległość min. 2 m od siebie.
 • Odległość w klasie pomiędzy stanowiskiem nauki min. 1,5 m (można zdjąć na czas zajęć maseczkę).
 • Uczeń posiada z sobą własny zestaw podręczników i przyborów, w szkole nie będzie mógł ich wypożyczyć.
 • Uczeń nie przynosi zbędnych rzeczy, nie mających związku z konsultacjami
 • Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Bezwzględnie stosuje zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu, unikanie dotykania oczy, nosa i ust.
 • Po zajęciach nauczyciel odprowadza ucznia do drzwi wyjściowych.
 • Uczeń w drodze do szkoły i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

Oświadczenia rodziców do pobrania.

____________________________________________________________________________

Harmonogram indywidualnych spotkań wychowawcy z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 (pierwszy semestr)
(rodzice w n/w czasie mogą uzyskać informacje od wychowawcy)

Kl.

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Imię i nazwisko wychowawcy kl.

VII A

piątek

10.35-11.30

p. naucz.

A. Babiak

VII B

wtorek

10.35-11.30

p. naucz.

B. Masarczyk

VII C

czwartek

14.20 – 15.05

p. naucz.

D. Czogała- Gaszka

VII D

środa

13.30-14.15

p. naucz.

B. Małek

VIII A

piątek

9.50-10.35

p. naucz.

H. Goworowska

VIII B

środa

12.40-13.25

p. naucz.

B. Widawska

VIII C

piątek

9.00-9.45

p. naucz.

B. Grinspek

VIII D

piątek

12.40-13.25

p. naucz.

A. Urban

piątek

12.40-13.25

p. naucz.

M. Wojaczek