Zamówienia publiczne

Link do postępowania w miniPortal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/19f3583f-35f7-4e9f-b57b-18b6a40a227c

Identyfikator postępowania

19f3583f-35f7-4e9f-b57b-18b6a40a227c

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00435388/01

Termin składania ofert: 18.11.2022 14:00

Termin otwarcia ofert: 18.11.2022 14:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Wykaz kotłowni

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innego podmiotu

 

Informacja o zabezpieczeniu środków

Informacja z otwarcia ofert