Projekt POWER w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach

Posted on Posted in Wydarzenia 2017/18

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach rozpoczęła w tym roku szkolnym realizację projektu „Efektywne nauczanie metodą CLIL” realizowanego ze środków PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia dzięki poznaniu i zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania, między innymi poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych naszych nauczycieli w zakresie kompetencji językowych w trakcie zagranicznych kursów językowych i metodycznych. Realizacja projektu zaplanowana została na dwa kolejne lata szkolne. Udział w nim bierze ośmiu nauczycieli, którzy mają doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów, jednak ze względu na barierę językową, niewielu uczestniczyło w realizacji projektów międzynarodowych. Zdobycie nowych kompetencji pozwoli między innymi, na zwiększenie możliwości w tym zakresie.

Podstawowym jednak celem udziału w projekcie jest wprowadzenie metody „CLIL” w proces dydaktyczny szkoły. Metoda ta dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów wraz z elementami języka obcego. Jest ona rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Dzięki tej metodzie nauczyciele będą mogli prowadzić swoje lekcje w nowatorski sposób, a co za tym idzie, zainteresować i zmotywować uczniów do pracy nad rozwijaniem ich własnych umiejętności językowych. Nauczycielowi języka obcego, wprowadzającemu treści przedmiotowe na swoich lekcjach, daje to szansę na zdobycie nowej wiedzy w zakresie słownictwa specjalistycznego. Zaś nauczyciele innych przedmiotów, wprowadzając tę metodę na lekcjach, mogą rozwijać swoje umiejętności językowe nie tylko w zakresie słownictwa specjalistycznego, lecz także w zakresie swobodnego posługiwania się danym językiem. A co za tym idzie, przekazywać w sposób holistyczny treści programowe prowadzonego przedmiotu i jednocześnie rozwijać kompetencje językowe uczniów. Rezultatami naszego projektu będą innowacje pedagogiczne, publikacja zawierająca zbiór scenariuszy lekcji prowadzonych metodą CLIL z różnych przedmiotów, lekcje otwarte oraz projekty eTwinning. Będziemy się także dzielić wiedzą i umiejętnościami nabytymi poprzez udział w szkoleniach nie tylko z nauczycielami naszej szkoły, ale także z nauczycielami innych szkół znajdujących się w naszym regionie i wszystkimi zainteresowanymi.
ZAPRASZAMY NA NASZ FANPAGE ORAZ EFEKTY PRAC NA NASZYM PADLECIE:)