Dane ucznia

Posted on Posted in Bez kategorii
Dane ucznia / uczennicy Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w PiecachAdres: zamieszkania i do korespondencji:

Adres zameldowania na pobyt stały:
Rodzice/Opiekunowie prawni:

Wychowuję dziecko samotnie:
(zaznacza się, gdy jest się: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką/rozwodnikiem/przebywa się w separacji a drugi rodzic ma ograniczone lub został pozbawiony praw rodzicielskich. W gestii rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem jest poinformowanie szkoły o ograniczeniu/pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica)

Opiekun 1:Opiekun 2:


Informujemy, że celem zebrania wyżej wymienionych danych osobowych jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji szkolnej związanej z cyklem edukacji w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach (t.j.: legitymacji szkolnej, arkusza ocen oraz świadectw promocyjnych/świadectwa ukończenia szkoły).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach, mieszcząca się przy ul. Rydułtowskiej 9, 44-293 Gaszowice  zwane dalej szkołą.
  2. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka  przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez ADO i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje na cały cykl edukacji dziecka w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawianie tych danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, sprostowania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz anonimizacji czy pseudonimizacji.
  5. Wymienione poniżej dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce.
  6. Podanie danych osobowych jest świadome oraz dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych.
  7. ADO nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych, a także nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.
  8. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania, a dane przechowywane będą przez okres pobytu dziecka w placówce.
  9. Przysługuje Pani/Panu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych czyli Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani/Pan Tomasz Górski (kontakt do inspektora: e-mail iod2@gzopo.gaszowice.pl, tel. 721 315 842).