Nabór do klasy VII

Informujemy, że test kompetencji językowych dla kandydatów do klasy VII ze zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbędzie się 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13:00 na sali gimnastycznej. 

Każdy uczestnik testu przynosi ze sobą oświadczenie dotyczące Covid-19. Treść oświadczenia w załączniku.

Uczniowie przystępujący do testu ustawiają się na terenie parkingu przed wejściem do sali gimnastycznej w bezpiecznej odległości (min. 1,5 m). Zabrania się przebywania w grupach. Rodzice ewentualnie czekają na parkingu za przedszkolem, gdzie po zakończeniu testu udadzą się ich dzieci.

Oczekując na wejście do budynku szkoły oraz przebywając na jej terenie należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku zasłaniania twarzy (przed budynkiem szkoły oraz po wejściu do budynku, natomiast przebywając na sali gdzie będzie odbywać się test – po zajęciu miejsca w ławce – nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust). Uczniowie przystępujący do testu zobowiązani są do zabrania własnej maseczki lub przyłbicy oraz przyborów do pisania. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

Do klasy z dodatkową godziną języka angielskiego zostaną przyjęci uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowa punktacja oraz niezbędne oświadczenia znajdują się w załączniku poniżej. 

Regulamin rekrutacji do klasy ze zwiększoną ilością godzin – j. angielski

______________________________________________________________________________________________

Informujemy, że test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy VII ze zwiększoną ilością godzin z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbędzie się 19 czerwca 2020 r. (piątek) z podziałem na następujące godziny: 

  • Uczniowie z SP w Czernicy i ZSP w Szczerbicach – godz. 10:00
  • Uczniowie z SP w Gaszowicach – godz. 12:00

Podczas prób sprawności fizycznej kandydaci powinni posiadać strój sportowy (koszulka, spodenki, obuwie sportowe, ewentualnie dres).

Każdy uczestnik testu przynosi ze sobą zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na przystąpienie dziecka do naboru do klasy z dodatkowymi godzinami wychowania fizycznego oraz oświadczenie dotyczące Covid-19.
⃰ Treść zgody i oświadczenie w załączniku.

Uwaga – brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC). Uczniowie przychodzą przebrani w strój sportowy.

Przebywając na obiektach sportowych, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy). Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
Uczniowie zdający test po przybyciu na teren szkoły czekają na ławkach lub parkingu przed boiskiem “Orlik”. Rodzice ewentualnie czekają na parkingu za przedszkolem, gdzie po zakończeniu testów udadzą się ich dzieci.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, konkurencje biegowe mogą zostać odwołane, pozostałe części egzaminu odbędą się na sali gimnastycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami bezpieczeństwa.

1. Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg):
a) wykonanie: testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość,
b) pomiar: skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego (długość skoku zawarta jest pomiędzy linia skoku a ostatnim śladem).
c) uwagi: skok z upadkiem w tył jest nieważny i należy go powtórzyć.

2. Skłony w przód z leżenia tyłem z piłką w rękach przez 30 s – próba siły mięśni brzucha:
a) wykonanie: badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami pod drabinką i kolanami ugiętymi pod katem prostym, ręce w górze – piłka dotyka materaca. Na sygnał “start” badany wykonuje skłony w przód dotykając piłką drabinki następnie wraca do pozycji wyjściowej (dotyka piłką materaca za głową). Ćwiczenie trwa 30 sekund,
b) pomiar: notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund,
c) uwagi: badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.

3. Skłon tułowia w przód – próba gibkości:
a) wykonanie: badany staje w pozycji na baczność, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje ruchem ciągłym powolny skłon tułowia w przód wykonując kolejno zadania:
1 – palcami obu rąk dotknij podłoża; 2 – wszystkimi palcami obu rąk dotknij podłoża 3–dotknij dłońmi podłoża; 4 – dotknij głową kolan.
b) pomiar: próby wykonuje się kolejno według stopnia trudności.
c) uwagi: W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych ruchów.

4. Bieg 50 m – próba szybkości biegowej:
a) wykonanie: na sygnał “na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał “start” biegnie jak najszybciej do mety.
b) pomiar: czas mierzy się z dokładnością do 1/1 s. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.

5. Próba zwinności i szybkości :bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m
a) wykonanie: na sygnał „na miejsce” dziecko staje na linii startu, na sygnał dźwiękowy (gwizdek) biegnie do drugiej wyznaczonej linii odległej od linii startu o 10 m i obiega stojący na tej linii pachołek po czym wraca na linię startu i również obiega stojący tam pachołek. W ten sposób ćwiczący pokonuje ten odcinek 4 razy. Dziecko wykonuje próbę 1 raz z pomiarem czasu (czas mierzony jest z dokładnością co do 0,1 s.)

6. Próba wytrzymałości:
a) wykonanie: na sygnał “na miejsca” testowany staje w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał “start” biegnie w tempie około 120 kroków na minutę.
b) pomiar: notowany jest czas jaki przebiegnie ćwiczący

Szczegółowa punktacja oraz niezbędne oświadczenia znajdują się w załączniku poniżej. 

Test sprawności fizycznej – wymogi i punktacja oraz oświadczenia

______________________________________________________________________________________________

W związku z przedłużoną przerwą w nauce stacjonarnej do dnia 24 maja br. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach zwraca się z prośbą o wypełnienie internetowej deklaracji kontynuacji nauki w klasie siódmej w SP Piece zamieszczonej na stronie: https://sppiece.pl/deklaracja-do-7-klasy/

Proszę o wypełnienie deklaracji do 25 maja 2020 r. (tj. poniedziałek).

Jest możliwość zadeklarowania więcej niż jednego profilu klasy (np. językowa i ogólna, językowa i sportowa itp.). Ze względu na sytuację epidemiologiczną terminy testu z języka angielskiego oraz testu sprawnościowego nie zostały jeszcze ustalone.

______________________________________________________________________________________________

W związku z przedłużoną przerwą w nauczaniu stacjonarnym do dnia 26 kwietnia 2020 r. deklaracje kontynuacji nauki w klasach VII w Szkole Podstawowej w Piecach zbierane będą w późniejszym terminie, tj. po powrocie uczniów do szkół.  Informacja o terminie dostarczenia deklaracji zostanie przekazana odpowiednim szkołom (SP Czernica, SP Gaszowice i ZSP Szczerbice).

Terminy egzaminu z języka angielskiego oraz testu sprawnościowego nie zostały jeszcze ustalone. Prosimy o dalsze śledzenie naszej strony internetowej.

_____________________________________________________________________________________________

Wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach oferuje uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Gaszowice kontynuację nauki w klasach VII o następujących profilach:

– sportowym (z dodatkowymi godzinami zajęć z w-fu),

– językowym (1 dodatkowa godzina j. angielskiego),

– ogólnym.

Rodzice/opiekunowie tych uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w klasie VII w naszej szkole, zobowiązani są do złożenia niżej zamieszczonej deklaracji wraz z pozostałymi oświadczeniami. Zwracamy uwagę, że wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

Test z języka angielskiego (dla chętnych do klasy językowej) oraz test sprawnościowy (dla chętnych do klasy sportowej) odbędą się w maju – szczegółowe daty zostaną podane w późniejszym terminie.

Deklarację o kontynuacji nauki w klasie VII wypełniają rodzice/opiekunowie wszystkich uczniów klasy VI w szkołach Gminy Gaszowice. Rodzice/opiekunowie tych uczniów, którzy będą kontynuowali naukę w innej szkole niż nasza, prosimy o wskazanie tej szkoły w deklaracji.  

Deklaracje prosimy dostarczyć sekretariatu dotychczasowych szkół dnia 01.04.2020 r. (SP Czernica, SP Gaszowice i ZSP Szczerbice). Następnie deklaracje te zostaną przekazane do naszej szkoły.

Deklaracja kontynuacji nauki w kl. VII (plik do pobrania)

Informacja dotycząca nauczania języka niemieckiego jako mniejszości narodowej

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi Szkoła Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach nie organizuje nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, ponieważ język niemiecki jest drugim obowiązkowym językiem nowożytnym w naszej szkole. W związku z powyższym rodzice/opiekunowie uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia z mniejszości i będą kontynuowali naukę w kl. 7 w naszej szkole zobowiązani są do złożenia rezygnacji z tych zajęć.

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka /ucznia nauką języka mniejszości narodowej należy kierować do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach (nazwa szkoły), zaś rezygnację składa się od roku szkolnego 2020/2021.

Oświadczenie o rezygnacji należy dołączyć do deklaracji kontynuacji nauczania w kl. VII i komplet dokumentów złożyć w sekretariacie dotychczasowej szkoły.

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia ucznia nauką języka mniejszości narodowej (do pobrania)