Konsultacje i zajęcia rewalidacyjne – wytyczne dla uczniów

Posted on Posted in Dla rodzica, Dla ucznia, Główna, Komunikaty, Uczniowie, Ważne, Ważne - Rodzice

Konsultacje i zajęcia rewalidacyjne odbywają się w godz. od 8:00 do 13:00

Wytyczne dla ucznia

 • Uczeń czeka pod drzwiami szkoły na przyjście nauczyciela w maseczce lub przyłbicy (zachowuje dystans min. 2 m od innych osób).
 • Uczeń obowiązkowo posiada podpisaną przez rodzica zgodę na udział w konsultacjach (do pobrania poniżej).
 • Po wejściu do szkoły bez rękawiczek – obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli są przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji – natychmiast myje ręce z użyciem mydła.
 • Nauczyciel może sprawdzić temperaturę ciała ucznia.
 • Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w czasie pandemii.
 • Uczeń nie korzysta z szatni (szafek).
 • Razem z nauczycielem wchodzą do klasy zachowując odległość min. 2 m od siebie.
 • Odległość w klasie pomiędzy stanowiskiem nauki min. 1,5 m (można zdjąć na czas zajęć maseczkę).
 • Uczeń posiada z sobą własny zestaw podręczników i przyborów, w szkole nie będzie mógł ich wypożyczyć.
 • Uczeń nie przynosi zbędnych rzeczy, nie mających związku z konsultacjami
 • Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Bezwzględnie stosuje zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu, unikanie dotykania oczy, nosa i ust.
 • Po zajęciach nauczyciel odprowadza ucznia do drzwi wyjściowych.
 • Uczeń w drodze do szkoły i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

Oświadczenia rodziców do pobrania.